Česká placka

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Pozotvírané staropražské dvorky zvou ke zkoumání architektury

§1 Dávno tomu, co se dalo po domech v historickém jádru Prahy a nejen tam pohybovat docela volně, vlézt skoro kamkoliv, do sklepa, na půdu… To už je nepaměť. Pak přišla velká doba slávy soukromí a vstupy se prakticky všude zavřely, vyzbrojily se mluvítky, kódovacími tlačítky, osleplými „seznamy“ obyvatel, kamerami…

§2 V posledních letech se však situace docela rapidně vylepšuje. Rychle přibývá průjezdů, dvorků či schodišť veřejně dostupných. Sice ne non-stop, ale po většinu obvyklé denní doby, i notně do večera. Skoro všude se totiž i přízemky dvorních křídel zaplňují více méně drobnými živými provozovničkami, jež ke vstupu do nitra domu zvou, skoro nutí…

§3 Takže dlouho „hladovějící“ zájemce o staré domy dnes může pozorovat velmi značné části historického města. Samozřejmě přitom může přijmout i nějakou tělesnou potravu v pivnici, vinárničce či kavárničce, vlastně i čajovně… Ocenit či posoudit ale všude může způsob, jakým jsou staré konstrukce a prvky ošetřeny, jak asi na ně nahlíží a dohlíží památková péče (a její prodloužená ruka stavební úřad).

§4 Dozajista nepoznáme jaksi narychlo celou tu vývojovou složitost…

§5 Dům čp. 627/I, Týnská 7, Praha, Staré Město, může být sympatickým podnětem výzkumů a úvah. Např. popis v Uměleckých památkách Prahy je natolik spletitý, že se můžeme akorát těšit na výsledky nějakých budoucích výzkumů, budou-li.

čp. 627/I, Týnská 7, Praha, Staré Město (20200717)

§6 Gotický portál nás vítá až v hloubi průjezdu. Ale přitom i trakty před bránou jsou gotické. Zřejmě tu někdy ve 14. století probíhaly notné změny staveb i uliční sítě.

§7 Na levé (západní) straně průjezdu vidíme portálek s olámanou „analyticky prezentovanou“ profilovanou rámující lištou, zřejmě z 15. století.

čp. 627/I, Týnská 7, Praha, Staré Město (20200717)

§8 Za průjezdem pozorujeme v přízemí pod pavlačí na průčelí západního dvorního křídla dvě okénka s půlkruhovým (resp. segmentovým) záklenkem. Profilace je v patě záklenku zakončena drápkem. Jde o historismus z 19. století? To se vzhledem k historii domu nezdá úplně pravděpodobným. Ale že by se jednalo o pozdně románské „prvky“, to by bylo smělé doufat. Tak snad to bylo nějak zapsáno během opravy a na záznam se práší v archivu… Hrotitě zaklenutý portál bývá označován za novogotický – to je možné, ale bylo to nějak prověřeno během opravy?

čp. 627/I, Týnská 7, Praha, Staré Město (20200717)

§9 Dvůr je zakončen monumentálním pilířovým schodištěm, otevřeným na pavlač. Pod ním vidíme asi renesanční portál schodiště hospodářských sklepů?

čp. 627/I, Týnská 7, Praha, Staré Město (20200717)

Geoportál IISPP:

čp. 627/I, Týnská 7, Praha, Staré Město

§10 A můžeme pokračovat do dalšího domu v sousedství, zpřístupněného lidem…

Odkazy

Památkový katalog se domem zabývá spíše letmo.

© Jan Sommer, 20200726. Fotky 20200717.

2020/07/26 Posted by | glosa, historická architektura | Napsat komentář

Brutálně zaobaleno

Je to celkem zvláštní, jakou vysokou prestiž si vydobyl v „kulturní sféře“ architektonický styl brutalismus – označený termínem aspoň v češtině upomínajícím jakoby na zvířeckou nezvladatelnost, snad až autenticitu, coby nelíčenost, živočišnost. Jeho hlavním vyjadřovacím „prvkem“ se stal „surový“ beton s „přírodní“ „barevností“, s výrazně patrným „reliéfem“ v podobě otisků prkenného šalování, s „přiznanými“ nehomogenitami ve struktuře materiálu. Vše jakoby opět dosvědčovalo totální pravost bez příkras a marnivých kudrlinek (k nim mnozí pocítili odpor někdy možná i pro svou neznalost historických kulturních kontextů).

Protože ale postupně beton stále častěji a úplněji mizí pod skleněnými nebo plechovými „plášti“ či „podhledy“, mizí vlastně i to jediné z celé struktury objektu, co se mohlo projevit nějakým „zemitým“ „sdělením“ (když už takové stavby nemají žádné detaily s rytmy a proporčními vztahy a jediným pojítkem s kontextem se staly reflexy okolních budov v obřích skleněných tabulích). Samozřejmě nelze popřít, že např. v klientském centru, dvoraně, na schodišti či v zasedačce jsou situována třeba virtuózně zpracovaná sochařská díla, tapisérie, vitraje apod., k obkladům jsou použity třeba i tak drahé plasty, že ani nevydávají žádný smrad, zachytitelný lidským čichem, kombinované tu s mramorem, tu zase keramikou, jinde mahagonem, a pak třeba zase smrkovými palubkami.

Smíchov, parc. st. 2834/1, Mozartova ul., Praha 5 (20181120)

Nicméně to, co jsme třeba vnímali během provádění „hrubé“ stavby v souvislostech se stylem klasického funkcionalismu a mohli jsme čekat nějaké „brutální“ strukturování při dokončování obvykle „vyšumí“. Vše je potaženo sítí subtilních nosníčků a ověšeno sklem. Tam, kde se nepodařilo betonové části obalit, jsou velepečlivě potaženy nějakým marockým či benátským štukem, opět napodobujícím jiné materiály.

Stavby tak již nejsou „eklekticky“ načančané, ale vlastně se redukují na jakési nadýchnuté „ilustrace“ svého tvaru. Nějak cítíme, že místo STAVBY je na odiv vystavován „lapidární“ vizualizovaný tvar. Ale ten nemá vypadat jako „elementární“, neb je obvykle aspoň nějak proměnlivě zakřiven, nakloněn, seříznut nějakou šikmou rovinou… Snad máme věřit, že je jeho úkolem něco vyjádřit (sílu, souznění, vizionářskou povahu investora, otevřenost světu a návštěvníkům, kosmickému prachu…), protože pastva pro oči se zhruba od počátků funkcionalismu jaksi nekoná.

Smíchov, parc. st. 2834/1, Mozartova ul., Praha 5 (20190712)

Zde je tvar asi vynalézavě odvozen od zakřivení jednoho z ok „brýlí“ mimoúrovňové křižovatky, do něhož stavba jakoby „samozřejmě“ zapadla (a pak že chybí kontext…). Nicméně dominantním dojmem se asi může stávat jakási nehmotnost kulisy, jejímž jediným „autentickým“ vzepětím je oblost, či neznatelná „zalamovanost“ daná rovnými plochami skleněného obložení. Každopádně se ukazuje, že na skle se oko nezastaví – asi se odrazí nebo sklouzne. Tak raději zase zpátky do historie.

50°04’18.2″N 14°23’51.8″E || 50.071725, 14.397708 mapa

scrs190716-p05-green-point

© Jan Sommer, 20190716

2019/07/16 Posted by | architektura | | Napsat komentář

Kubismus, purismus, funkcionalismus (vs. funkčnost), geometrická secese, moderna… Možná nám ohrožený Libeňský most pomůže si v tom udělat jasno

Mánesův most, Praha, Staré Město

Kubismus u Mánesova mostu v Praze. Korigováno zřejmě v souvislosti s budováním garáží pod Palachovým „náměstím“.

/01/ Vcelku víme z odborné uměleckohistorické literatury, že hranice mezi jednotlivými styly meziválečné architektury jsou těžko jasně stanovitelné časově i stylově (inspiračně). (Během oněch 20 let došlo k neuvěřitelně dynamickému vývoji v několika souběžných i se protínajících liniích.)

/02/ Užívání různých takových „značek“, škatulek, patří k nedílným znakům literární interpretace (nutné je to např. v učebnicích, slovnících…). Mohlo by pomáhat při orientaci ve výrocích, kdyby však pisatelé i adresáti sdělení viděli hranice ve stejných místech.

/03/ K tomu by mohlo být výhodné např. vždy takové záchranářské kampaně či přímo bitvy za zachování využít k doladění výkladového slovníku dějin umění, stavitelství a památkové péče. Místo toho se ovšem i odborníci nechávají médii, která jim najednou jakoby pečlivě naslouchají, unášet k neurčitému vysvětlování, jak kdo obsah některého pojmu chápe, přičemž hlavní na tom je, aby čtenáři „pochopili“, že právě toto chápání je správné, kdežto ostatní se pletou, málo vědí, „zavádějí“…

/04/ Nicméně v tom tempu, jakým se „komunikace“ kolem Libeňského mostu „vyvíjí“, nakonec není na nějaké pozastavení či bilanci ani chvilička… (Zřejmě s chutí s těmito nejasnostmi mediálně pracují i političtí představitelé, když shazují nějaký názor operující s kubismem, když přeci jiný odborník, dokonce známý z televize, sdělil, že most kubistický není – tím méně by mohl platit za kubistický unikát…)

/05/ Možná by nebylo od věci podívat se i na obecně sledované slovníkové zdroje, jakým je dnes hlavně Wikipedie. Jednou z jejích hlavních předností je, že kdokoliv, vč. třeba akademiků či vědců výzkumníků z oblasti památkové péče může nepřesnost opravit, doplnit lepší dobový citát, odkaz na kvalitní literaturu apod.

/06/ Podobně jsou takové hektické aktuální debaty „testem“ chápání pojmů jako rekonstrukce, údržba, replika, kopie, autenticita, historicita, unikát, substance… Ale ještě spíše testem ochoty a schopnosti se na přesném významu domluvit a ve prospěch úspěšné výměny názorů a rozumného kultivovaného konečného postupu, přínosného pro historické dědictví, slevit z poučování odborných oponentů.

© Jan Sommer, 20180426

2018/04/26 Posted by | architektura, dějiny památkové péče, ohrožení památek, terminologie | , | Napsat komentář

Tři průvodce architekturou měst (Plzeň, Brno, České Budějovice)

V posledních dnech se objevily tři publikace představující architektonický památkový fond tří velkých měst. Vidíme, že tento typ publikací, poskytujících utříděný přehled, má stále pro zájemce o památky velké kouzlo. Nepochybně jim poskytuje zvláště solidní oporu pro poznávání souvislostí doplňované při vlastních vycházkách. Pro odborníky jsou shromážděné dokumentace vždy cennou pomůckou pro srovnávací studium apod.

Městské domy historického jádra Plzně jsou prezentovány kompletně. Stručné historie jsou ilustrovány zčásti drobnými identifikačními snímky. Doplněny jsou různé peripetie z minulosti města, ale „vrstevnatost“ historického města dokládají také vybrané ukázky historických nálezů.

Primárně architektuře se věnuje „typický“ architektonický průvodce Brnem zaměřený na meziválečnou architekturu. Hesla jsou podrobná, doplněná drobnými plánky, solidně reprodukovanými, u nichž ve většině zaujme ne zcela běžné zařazení půdorysu přízemí i typického patra.

Architektura Českých Budějovic je představena v celém historickém vývoji na výběru cca 70 staveb.

Publikace byly prolistovány s laskavým svolením Knihkupectví Academia v Praze na Václavském náměstí.

2016/01/07 Posted by | architektura, evidence památek, publikace, recenze, Uncategorized | | Napsat komentář

Gotický konzolový baldachýn jako maketa členité architektonické struktury

Vcelku obecně je přijímán názor, že zejména gotické baldachýny nad sochami jsou napodobeninami, resp. zdrobnělinami staveb sakrálního charakteru, resp. jejich symboly. Šlo přitom o snahu architektonicky maximálně zdůraznit to, co bylo pod baldachýnem umístěno či zpodobněno. Mohlo se jednat o oltáře, sedadla významných osob či trůny, hroby či relikviáře, sochy, symbolizující světce, samozřejmě také procesní baldachýny, nesené nad biskupy či relikviemi světců apod. Baldachýny svými rozměry pokrývají celou škálu uměleckořemeslných produktů – od šperků či monstrancí až po bohatě zdobené přístřešky nad oltáři nebo monumentálními hrobkami; jako „zvětšeninu“ baldachýnu lze naopak chápat i celé centrální kaple či závěry katedrál (byť vyzdobené baldachýny nad sochami včleněnými do přípor či ostění portálů). RDK.

V oboru gotické architektury je velmi frekventovaným příkladem polygonální baldachýn osazený jako konzola ve zdivu nad sochou, nějak včleněnou do architektonické struktury stavby. Obvykle má centrální půdorys, v souladu s komponováním gotických staveb se zpravidla jedná o polygon (nejčastěji je půdorys šesti- či osmiúhelníkový, podle konkrétního umístění může být mírně půdorysně stlačený). „Interiér“ baldachýnu je nejčastěji zaklenut drobnou klenbičkou, obvykle s reliéfně naznačenými žebry a drobným svorníčkem ve vrcholu.

Raně gotické baldachýny měly většinou podobu členitého stupňovitého zastřešení s výraznější střední bání či věžičkou, doplněnou vížkami v nárožích.

Pozdně gotická hvězdobá klenbička baldachýnu nad sochou v kapli na Křivoklátě

Od příchodu poklasické gotiky se tvarosloví výrazně zjemnilo. Drobné klenbičky záhy přijímaly jemnější hvězdové vzorce, hrotité obloučky bočních stran vyplnily krajky kružbiček, nad nimiž se vztyčily vimperky, opět s kružbami, mnohdy prolamovanými. Nároží byla zvýrazněna pilířky s fiálami, které často sloužily jako základna opěrných obloučků, vzpírajících hranolovitý nástavec. Slohový vývoj těchto drobných prvků nejednou předbíhal setrvačnější stavební produkci.

Podoba baldachýnů bývá v literatuře shrnuta pod zjednodušené charakteristiky o zdrobnělé architektuře. Obvykle to zřejmě platí, i když asi zatím je přeci jenom podceněna ruka projektanta těchto architektonických „hříček“. Je pravděpodobné, že se sochaři spolupracovali architekti, kteří nutně museli plánovat celý rozvrh stavbiček ve vazbě na komplexní strukturu celé budovy. Lze mít za to, že právě takové detaily s nutným vypracováním často složité architektonické kompozice patřily k úkolům „parléřů“, špičkových příslušníků huti, případně jejich specializovaných pomocníků.

Míra souvislosti architektonické struktury s „velkou“ architekturou byla asi různá, protože u sochařsky vytvářené drobné modelace architektonických prvků nepochybně docházelo k různým zjednodušením, která by u velké stavby mohla vyvolávat geometrické závady, anebo i statické problémy.

Huesca, katedrála, střední část tympanonu hlavního portálu

Huesca, katedrála, střední část tympanonu hlavního portálu

Můžeme však najít i zajímavý doklad náročného geometrického rozvrhu, svědčícího o velmi precizní orientaci v projektování složitých struktur gotických sakrálních staveb. Jistě nebyl ojedinělý, ale stojí za to ukázat si na něm některé jevy, obvykle vzhledem k finálnímu opracování prvků neidentifikovatelné.

K zajímavým gotickým stavbám na iberském poloostrově patří katedrála v Huesce. V prvních dvou desetiletích budovali západní průčelí s dvojicí portálů podle projektu Guillema Inglése. Na plochém tympanonu vstupu (který přitom pozoruhodným přímkovým záklenkem portálu navazuje spíše na domácí praxi) hlavní lodi bazilikálního trojlodí je uprostřed hrotitě zaklenutého pole umístěna socha stojící Madony s dítětem. Nad ní z plochy tympanonu konzolovitě vystupuje výrazný baldachýn, odpovídající výše uvedené charakteristice – jedná se o zdrobnělou architekturu. Ta je však mimořádně členitá. Oproti běžným centrálním šesti či osmibokým útvarům, jaké jsou umístěny i nad sochami apoštolů a dalšími v ostění téhož portálu, má podobu ochozového chóru s ne zcela obvyklým rozmístěním klenebních podpor a utvářením kleneb. Mohlo by se zdát, že tato atypičnost by mohla vzniknout při vypracovávání baldachýnu sochařem, méně zběhlým v projektování staveb. Ovšem na spodních „ložných“ plochách výběhů arkád a kleneb nad neexistujícími mezilodními pilíři se zachovalo rýsování, nasvědčující jednak postupu kameníkovy práce (kdy si logicky na plochách kamene v průběhu opracovávání rozkresloval důležité kompoziční prvky), jednak tomu, že půdorys kreslil skutečně architekt způsobem odpovídajícím práci na běžném projektu velké stavby.

Huesca, katedrála, baldachýn v tympanonu hlavního portálu

Huesca, katedrála, baldachýn v tympanonu hlavního portálu

Na ložných plochách „pilířů“ jsou totiž rysky, vyznačující směry klenebních žeber, jež se ovšem neprotínají v jediném bodě uprostřed ložných ploch, ale v dvou rozdílných průsečících. To je celkem podstatný detail, protože svědčí o dokonalé orientaci v problematice komponování kleneb – reálně totiž bylo směřování žeber do jednoho středu uprostřed sloupu či pilíře celkem vzácné. To stojí za to si uvědomit v souvislosti se zjednodušenými čárovými půdorysnými schématy staveb, běžnými uměleckohistorické literatuře, z nichž jsou pak začasté vyvozovány i úvahy o poměrech mezi jednotlivými velikostmi klenebních polí, šířkami lodí, rozestupy podpor apod. Většina takových zjednodušení je z principu nepravdivá, až zavádějící. To ovšem platí např. i pro schémata kružbových obrazců oken apod. Jistě je třeba s takovými schématy pracovat, ale s vědomím dopadů, které taková zjednodušení mají.

Huesca, katedrála, detail rýsování na spodních plochách výběhů klenbiček baldachýnu v tympanonu západního portálu

Huesca, katedrála, detail rýsování na spodních plochách výběhů klenbiček baldachýnu v tympanonu západního portálu

Komentovaný baldachýn představuje i výškově dokonale vypracovanou strukturu s vimperky nad okenními otvory a s opěrnými oblouky vzpínajícími se k vysokému chóru. Zde se setkáváme s určitým nutným zjednodušením ve srovnání s velkou reálnou budovou, neboť klenba hlavní lodi chóru výškou odpovídá bočním lodím a nepřesahuje do bazilikální nástavby.

Získali jsme tak určité poučení o vytváření baldachýnů nad gotickými sochami v kostelích i o úloze, kterou přitom museli sehrávat architekti dobře obeznámení s komponováním složitých komplexních staveb. I když musíme hodnocení samozřejmě provádět vždy opatrně, s vědomím častějších zjednodušení, když tento případ asi přeci jenom svědčí o ambicích i schopnostech přesahujících obvyklý standard kamenické zdatnosti.

Křivoklát, hradní kaple, baldachýn s klenbičkou s „visutým svočníčkem“, s patrným orýsováním na spodní ploše výběhu klenbičky

Gotické konzolové baldachýny jsou jedním z dílčích, ale velmi charakteristických dokladů neobyčejně pozoruhodného systému projektování v různých měřítkách modulárně odvozovaných od vytýčení stometrových dómů až po detaily členění sanktuárií s detaily o velikosti zlomků palce…

2015/06/22 Posted by | architektura | Napsat komentář

Svět cihel – 1. Itálie, Toskánsko, San Galgano, rotonda

Možná by nemuselo být od věci shrnout během památkářského „roku cihly“ 2015 pár postřehů o užívání cihel v minulosti v cizích krajinách, více či méně vzdálených. Samozřejmě by bylo vhodné podložit glosy dobrou znalostí konkrétní situace, ale zase by nebylo velkým přínosem vynechat zajímavé příklady pro nějaké encyklopedické nedokonalosti (i když provždy je nevhodné jen množit nepřesné dojmy…).

V řadě oblastí světa není užívání cihel v našich odborných i širších kulturních kruzích příliš známé a snad by i drobné komentáře z cest světem mohly prospět, či dokonce zaujmout. Na druhé straně by se nad zde případně uvedenými zjednodušeními mohli ušklíbat znalci. Tato forma publikace jim však dává možnost námitek či doplňků v komentářích, a tím uvést případná nedopatření na pravou míru, případně informace ku prospěchu možných zájemců rozšířit.

V Itálii byly cihly domovem od antiky, a to i v regionech s dostatkem vhodného stavebního kamene. Ovšem užívaly se uvážlivě. Např. v líci městské hradby se uplatnily spíše bosované kvádry, zatímco cihly mohly převažovat u městských domů, ale i mohly být i hlavním stavivem monstrózních objektů (Pantheon, lázeňské komplexy).

Rovněž antické počátky má metoda kombinování cihel s kamenným zdivem, často kvádrovým. Střídání vrstev cihlového a kvádrového zdiva známe i z antických hradeb, a téměř příznačným se stalo pro byzantská opevnění. Je pravděpodobné, že již tehdy o užití cihel rozhodovalo povědomí o odolnosti zdiva z cihel při zásahu kamennými projektily, vymršťovanými z obřích praků.

Zajímavým svědectvím může být i kombinování cihel s kvádry u sakrálních staveb, přičemž vojenské využití zřejmě nerozhodovalo o volbě stavebního materiálu. Důvody kombinování řad kvádrů s vrstvami cihelného zdiva mohly být konstrukční (statické – třeba s ohledem na odolnost vůči zemětřesení), nebo ekonomické. Je otázkou, jestli se mohlo jednat o výtvarný záměr, protože velmi často výzkumy ukazují, že zdivo bylo původně překryto omítkou, která byla podkladem maleb, většinou oslavných, historických, votivních, případně imitujících architekturu. Takže se zpravidla nejednalo ani o úmysl reprezentovat stavebníka nákladností užitého materiálu.

Nicméně nyní na nás většinou velmi působí podívaná na omšelé zdivo, na kterém pátráme po jeho konstrukční podstatě a řemeslných detailech.

San Galgano (IT-Toscana), rotonda

Válcová loď rotundy u poustevny na Montesiepi, na dohled od cisterciáckého kláštera San Galgano v Toskánsku, pocházející z 80. let 12. století, má spodní část stěn kvádrovou. Horní část zdí a kupole v lodi jsou vyzděny ze stejnoměrných nízkých pásů kvádrového a cihlového zdiva. Zajímavé je, že tyto pásy probíhají i přes ostění otvorů.

San Galgano (IT-Toscana), rotonda

V gotickém období byla aktivní poutní svatyně doplněna o obdélnou kapli, plně vystavěnou z cihel, ovšem zřejmě pokrytou omítkou – ta se zachovala uvnitř, kde ji ve 30. letech 14. století vybavil dosud dochovanými freskami Ambrogio Lorenzetti.

San Galgano (IT-Toscana), rotonda

Do kaple ovšem vede těsný románský portál, svědčící o tom, že v tomto místě po boku drobné střední apsidy byla nějaká přístavba už od počátku (mohla být též jen plánovaná, avšak spíše jde o zajímavé svědectví o původní podobě liturgického provozu).

2015/01/29 Posted by | architektura | | Napsat komentář

Na výstavě arch. Otakara Kuči

Ještě do neděle můžete navštívit v galerii SVU Mánes Diamant (ve stejnojmenném domě v Lazarské ulici na Novém Městě v Praze) výstavu plánové dokumentace, fotografií i modelů z rozsáhlého díla vynikajícího architekta, působícího po desítky let především v oblasti zahradní a krajinářské tvorby, zejména při rekonstrukcích. Měl jsem vzácnou příležitost zhlédnout výstavu s autorovým výkladem. Co k tomu říci. Bez dokonalého autorova přehledu o příčinách toho či onoho řešení se v tom bez podrobné znalosti všech peripetií nedá dobře orientovat. Myslím, že je veliká škoda, že se obecně takovéto komentované prohlídky co nejintenzivněji nenatáčejí na video a veřejně nezpřístupňují. Ba víc, myslím, že je to chyba historického významu. Tak aspoň pár fotek pro připomenutí

Obnova zahrady zámku Kratochvíle
Projekt obnovy zahrady zámku Kratochvíle.

2011/11/22 Posted by | architektura, personálie, výstava | , | Napsat komentář

Přednáška Bývalé vrchnostenské dvory v Čechách v průběhu 18.-19. století

Přednáška v cyklu Národního památkového ústavu O památkách trochu jinak 2011.

Bývalé vrchnostenské dvory v Čechách v průběhu 18.-19. století

Dnešní přednáška Jana Žižky o hospodářských dvorech byla přehledná a přinesla poučení nejen o typologii a vývoji hospodářských dvorů a jednotlivých objektech v jejich areálech (s důrazem na ty nejvýraznější, jimiž jsou sýpky, stodoly či chlévy), nechyběly poukazy na řadu výtvarných i technických prvků. Jaksi v druhém plánu ukázala také na tristní stav těchto někdejších honosných budov, hotových „paláců pro dobytek“. Mnohé fotografie prezentovaly již zaniklé historické stavby. Na to navázala také část diskuse. Lze něco vykonat pro záchranu těchto krajinářsky často skvěle situovaných komplexů? Stav zemědělství byl (v souladu s tím, co říkávají někteří národohospodáři) hodnocen jako tristní, na čemž se nepochybně podepsaly poválečné kolektivizační dekády. Lektora posluchači vyzývali, aby zpracoval své rozsáhlé výzkumné dílo do knižní podoby, neboť by tak jednak dokumentace byla aspoň minimálním odkazem po památkách již zaniklých, jednak by měla osvětový přínos a poukázala na ohrožené hodnoty a snad někde pomohla probudit účinný zájem…

Bývalé vrchnostenské dvory v Čechách v průběhu 18.-19. století

Pořadatelům v NPÚ lze za přednáškový cyklus jen poděkovat. Vynikající lektoři často prezentují příkladné výsledky letité málo nápadné výzkumné práce. Akce jsou vzorně organizované a navštěvované jak odbornými památkáři, tak početnými zájemci z řad kulturní veřejnosti.

Bývalé vrchnostenské dvory v Čechách v průběhu 18.-19. století

2011/10/06 Posted by | historická architektura, NPÚ, ohrožení památek, zánik památek | , , | Napsat komentář

Bosa – další malý polotovar potenciálního hesla v památkovém slovníčku

Pokusil jsem se o další heslo „památkového slovníčku“, „Bosa, bosáž“. Jsem si vědom kusosti, i když jsem se snažil postihnout i verze, které encyklopedie opomíjejí (to se týká zejména bosy jako nedokončeného prvku zamontovaného do stavby); např. kunsthistorik na to nepotřebuje encyklopedii, neb mu stačí pár slov k tématu v přednášce kompetentního profesora (všechno jsou to inteligentní a nadaní lidé). Snažím se ale hledat formy přesného strohého výkladu, toho, jak si informatici představují sdílení dat, uplatnění klíčových slov. Myslím si, že by NPÚ měl zvednout téma oborového slovníku.

Praha, Nové Město, čp. 1700/II, Národní muzeum v Praze

2011/08/29 Posted by | architektura, dostupnost dat, evidence památek, historická architektura | , | Napsat komentář

Nápis veliký, ale sotva viditelný

Radnice Prahy 4 se v těchto dnech stěhuje na místo mnohem lépe dosažitelné pro občany. Návštěva staré (původně nuselské) radnice na Táborské ulici většinou znamenala speciální štrapáci. Rozhodně málokdo vyřídil něco „při cestě“. Radnice také samozřejmě dávno nestačila kapacitně, takže postupně zabrala celou frontů domů příslušného bloku. S tím souviselo propojení nestejných úrovní chodeb spoustou schodišť. Řekl bych, že se přes nespornou památkovou i architektonickou hodnotu mohlo jednat přímo o nejbariérovější radnici vůbec.

Nusle (Praha 4), čp. 500, Táborská 30, radnice

Nové sídlo vzniklo na Budějovickém „náměstí“, přímo nad stanicí metra, úpravou budovy dosavadní polikliniky. Ta byla zčásti přemístěna do nově postaveného křídla, zčásti bohužel byla i specializovaná oddělení „rozprášena“ po celém obvodu, což pacientům situaci vesměs zkomplikovalo.

Ale na radnici bude cesta snadná (metro, desítky linek autobusů). Snad proto si architekti řekli, že nápis nemusí být moc vidět. Zřejmě jim bylo uloženo, ať je veliký. Ale oni asi nechtěli, aby byl nápadný. Tak ho zakamuflovali použitím bělostného mimikry. Asi nejde o náhodu, protože níže před tmavým sklem umístěný nápis zdravotnického zařízení je – jak jinak – černý. Daleko nápadnější jsou reflexy reklam na protější nákupně (ollok) na ohromných „výkladních skříních“, třeba skrývajících kanceláře starosty.

Krč (Praha 4), čp. 1670, Antala Staška 80

Z hlediska konstrukčního, technického i architektonického provedení je stavba vůbec kapitolou pro sebe. Zkrátka neuvěřitelný slepenec.

Krč (Praha 4), čp. 1667, Budějovická 64

Na to, co architekti napovídají o tom, jak je všude brzdí památkáři, tak zde se asi mohli poněkud projevit (věřím, že prostředky byly značně omezené). Ale pitoresknímu koloritu „Budějovické“ to odpovídá…

Krč (Praha 4), čp. 1667, Budějovická 64

2011/08/03 Posted by | architektura | 1 komentář

Eglises de l'Oise

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Archives Portal Europe Blog

The history of Europe - just one click away

DĚJINY ŘÍMANŮ

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

https://www.zispotlight.de/

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Dr Sophie Hay

Just an archaeologist who lived in Rome

Umění a vizuální kultura renesance a baroka ve střední Evropě

Blog Centra pro studium raného novověku | Seminář dějin umění, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Blog der Bayerischen Schlösserverwaltung

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Héritages

La culture pour les jeunes et par les jeunes

http://www.asor.org/

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

The official Battle of Wisby blog

The Battle of Wisby 2013 3/8 - 11/8

Docomomo International

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

CRAACE

Continuity/Rupture: Art and Architecture in Central Europe 1918-1939

John Fiske Antiquing

Foraging in the History of Everyday Life

Medieval Histories

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

London Churches in photographs

See all the Anglican, Catholic and Orthodox church buildings in Greater London

Arbeitskreis für Hausforschung

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

cesare griffa

architetto

the incluseum

Inclusion | Museums

Spitalfields Life

In the midst of life I woke to find myself living in an old house beside Brick Lane in the East End of London