Česká placka

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Nadčasovost památkových informací?

Pseudoformalistická mikrorecenze

§1 V Památkovém katalogu se časové údaje o platnosti či vytvoření informací objevují částečně systematicky – to se týká zejména informací o platnosti zákonné památkové ochrany (datum prohlášení, zrušení prohlášení apod.) – částečně však jen výběrově a nahodile. To zejména platí pro absentující údaj o poslední editaci, takže nejsme informováni o době, ke které se vztahuje obsah „hesla“ v té podobě, jak je právě zkoumáme, či dokonce nějak právoplatně používáme. Přitom z reakcí vyhledávačů apod. je zřejmé, že se nějaké změny dějí, ale nelze již nijak ověřit, zda se jednalo o nápravu překlepu, nebo o nějakou významnější aktualizaci, doplnění, rozšíření, „porcování“ (např. areálu na součásti = objekty apod.)… Mnohé z toho přitom má podstatný věcný dopad. (Zcela výjimečně je uvedena datace textu u „výstupů“ některých vědeckovýzkumných projektů, pokud jsou zařazeny do PK.)

§2 Snad jako drobnou ilustraci tohoto „problému“ lze zmínit napohled okrajovou a v běžném hovoru celkem srozumitelnou formulku „v současnosti…“:

scrs200428-pk-soucasnost

Obr. 1. „Bezčasový“ údaj v Památkovém katalogu https://pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-myslivna-18974176: „V současnosti je dokončována celková rekonstrukce objektu.“

§3 Platí příslušný údaj v momentu, kdy jej čteme? Nebo je staršího data a oprava již byla dokončena? Případně – bude ponechán v této podobě i po dokončení opravy? (Pak by v podobném informatickém „duchu“ mohl být „aktualizován“ do podoby „nedávno“, „v minulém roce“ apod.)

§4 Zde by bylo jednoduchým „řešením“, velmi snadným, a přitom finálně spolehlivým, napsat např. „v roce 2020 je dokončována…“.

§5 Současně by měla být vytvořena nějaká možnost zjistit (resp. tedy spolehlivě vidět) alespoň datum poslední aktualizace údajů PK. Lepší by samozřejmě bylo, kdyby se daly prohlédnout předchozí verze „hesla“, ale to by mohlo mít i nějaké právní souvislosti, které nedovedu posoudit, tak bych asi nerad nenaléhal…

§6 Problém je možná pro editory obsahu PK „neviditelný“, protože v jejich interní verzi tyto údaje obsažené jsou, takže nemuseli vůbec na takovéto „malicherné“ problémy narazit.

§7 Tyto časové údaje mají i souvislost odbornou, když např. v nějaké stati (třeba i fundovanější, než toto postesknutí) jsou citovány z PK údaje o památce či o její ochraně a odkazují na PK jako na zdroj a korektně přitom uvádějí časový údaj; čtenář za nynějšího stavu v zásadě nemá možnost ověřit „zdroj“ citace. (Prakticky je asi jediným technickým řešením převzít citaci celou z PK.)

© Jan Sommer, 20200428

2020/04/28 Posted by | evidence památek, Památkový katalog | , | Napsat komentář

Historizující návrat k historickému historismu. Základní škola ve Velké Bíteši, Tišnovská 115

Velká Bíteš (okres Žďár nad Sázavou), čp. 115, Tišnovská. Škola

(§1) V diskusích o zacházení s památkami a o způsobech jejich oprav velmi často znějí preference moderního, odlišitelného „vstupu“. Že by případný doplněk apod. měl být raději kontrastní, jasně odpovídající době svého vzniku, a hlavně ne mystifikující ohledně doby svého stáří, stylového zařazení. A měly bychom se také vyhýbat „restitucím“ stavů již minulých, převrstvených.

(§2) Zvláštním příspěvkem k diskusím může být rekonstrukce školy ve Velké Bíteši, čp. 115, Tišnovské ulici (ve městě je ještě několik dalších školních budov).

Velká Bíteš (ZR), čp. 115, Tišnovská (Památkový katalog NPÚ)

Obr. 1. Situace komplexu školních budov na mapě Památkového katalogu. Zdroj – upraveno.

(§3) Nejsem zasvěcen do detailů projektu.1 Jen jsem při průjezdech touto lokalitou docela s úžasem pozoroval velkorysý „návrat“ historických historizujících forem, dosud při pohledu na „oholenou“ fasádu zcela nepředstavitelných.

(§4) Patrová stavba situovaná na mírné vyvýšenině je dominantou parčíku a frekventované křižovatky severovýchodně od komplexu obzvláště pozoruhodného opevněného kostela. Základní kámen školní budovy byl položen v roce 1902 a vzdělávání zahájeno zřejmě ve školním roce 1905.2 Tvarosloví bylo použito výrazně tradicionalistní, novorenesanční, odpovídající významu, který byl v té době přiznáván školní výchově mladé generace (stavba připomínala zámek či knížecí palác).

Velká Bíteš (ZR), čp. 115, Tišnovská (asi 1903)

Obr. 2. Pohlednice s fotografií ze slavnostního otevření školy (údajně 1905).

(§5) Zřejmě v roce 1974 vznikla „úprava“ s holou fasádou s břízolitovou omítkou, kde zůstaly zachovány jen mělké rizality v ose západního vstupního průčelí a na nárožích jižní fasády, kvádrový sokl a zjednodušená hlavní římsa. Zřejmě někdy v posledních desetiletích byla ještě vyměněna okna. Nejspíše smím odhadnout, že „modernizovány“ byly i interiéry, ale tam jsem nezavítal.

Velká Bíteš (ZR), čp. 115, Tišnovská (201203)

Obr. 3. Stav před poslední rekonstrukcí (Google Street View, 2012 – upraveno).

(§6) Nynější „projekt“ byl rozdělen do dvou počinů. Západní část při Tišnovské ulici byla celkem překvapivě navrácena do historické podoby z počátku 20. století.

Velká Bíteš (ZR), čp. 115, Tišnovská (20191004)

Obr. 4. Stav při dokončování rekonstrukce objektu Tišnovská čp. 115 (20191004)

(§7) Bylo doplněno (po zateplení?)3 plastické členění fasád, ale především výrazně „aktualizována“ novější východní část při ulici Za Školou. Vzniklý kontrast mě příliš neoslovil – za sebe bych dal přednost tomu, aby se zde hledalo spíše nějaké „propojení“ v rámci „kontextu“ se stavbou při Tišnovské ulici, ale chápu, že nějak se to rozhodnout muselo (mohla sehrát roli i snaha o „zviditelnění“ výsledků dotace).

Velká Bíteš (ZR), čp. 115, Tišnovská (návrh revitalizace 2017; Stanislava Fixelová)

Obr. 5. Vizualizace (2017). Pohled od jihu (Zdroj: web školy. Autor: Stanislava Fixelová)

(§8) Ovšem právě toto rozhodnutí je také ilustrací ideově stylistických zvažování i ve vztahu k historickému prostředí. Do takových úvah samozřejmě vstupují i obavy z toho, že se investor, projektant či památkáři ocitnou v podezření, že usilují o skanzenifikaci.

Velká Bíteš (ZR), čp. 115, Tišnovská (20191004)

Obr. 6. Nově zřízený střešní štít rizalitu nad vstupem v ose západního průčelí. (20191004)

(§9) Tak či tak se zde zřejmě jedná o pozoruhodné řešení, které lze z hlediska kultivace prostředí historických sídel vyzdvihnout. Samozřejmě s rezervou k nadbytečné výraznosti modernosti východní části komplexu budov.

© Jan Sommer, 20200406

Poznámky

3/ Bohužel nyní nedohledám fotky pořízené během opravy z lešení. Asi jsou zcela ztraceny.

 

2020/04/06 Posted by | opravy památek, rekonstrukce | | Napsat komentář

Výběr památkových jubileí 2020

Na stránce se (teprve) pracuje… (Za případné doplňky či upozornění zde v komentářích či v SZ na FB jsem předem vděčen.)

Při použití si laskavě údaj ověřte z dalších zdrojů.

*

Ottavio Broggio, architekt 350 * 2.1.1670
Arthur Brausewetter, architekt, konzervátor 100 † 5.1.1920
Alois Kubiček, historik architektury, památkář 50 † 8.1.1970
Bohumír Jan Dlabacz, autor slovníku umělců 200 † 4.2.1820
Věra Anna Kvasová, archivářka, památkářka 100 * 1.3.1920
Miroslav Míčko, historik umění 50 † 1.3.1970
Marie Benešová, historička architektury 100 * 2.3.1920
Řehoř Thény, sochař 325 * 4.3.1695
Josef Břenek, sochař, restaurátor (Tišnov) 200 * 4.3.1820
Giovanni Battista Alliprandi, architekt 300 † 13.3.1720
Erich Hubala, historik umění 100 * 24.3.1920
Bohuslav Fuchs, architekt 125 * 24.3.1895
Jan Slavíček, malíř 50 † 5.4.1970
Raffael Santi, malíř 500 † 6.4.1520
Václav Richter, historik umění, teoretik památkové péče 50 † 7.4.1970
František Dvořák, historik umění 100 * 17.4.1920
Václav Levý, sochař 150 † 30.4.1870
Marek Nonnenmacher, truhlář v Praze 300 † 2.5.1720
Josef Mánes, malíř 200 * 12.5.1820
Antonín Slavíček, malíř 150 * 16.5.1870
Bedřich Wachsmann, malíř, architekt 200 * 17.5.1820
Ladislav Lábek, etnograf, muzejník 50 † 26.5.1970
Johann Philipp Jöndl, architekt, stavitel, pedagog 150 † 5.6.1870
Milada Radová-Štiková, historička architektury 100 * 7.6.1920
Ferdinand Velc, znalec a propagátor památek na Slánsku 100 † 1.7.1920
Miloslav Chlupáč, malíř, sochař, restaurátor 100 * 10.7.1920
Jiří Kotalík, historik umění, ředitel NG 100 * 22.7.1920
Jiří Josefík, ak. mal., restaurátor 100 * 29.7.1920
Pavel Šopák, historik umění, památkář 50 * 31.7.1970
Ladislav Šaloun, sochař 150 * 1.8.1870
Josef Vítězslav Šimák, historik, vlastivědec 150 * 15.8.1870
Vinzenz Luksch, historik umění, památkář 100 † 18.8.1920
Hubert Ječný, historik umění, archeolog 100 * 19.8.1920
Ludvík Baran, etnograf, fotograf 100 * 23.8.1920
Otakar Máčel st., architekt, etnograf, památkář 100 * 25.8.1920
Václav Levý, sochař 200 * 14.9.1820
Vlasta Dvořáková, historička umění, památkářka 100 * 19.9.1920
Prosper Mérimée, památkář, spisovatel 150 † 23.9.1870
František Zuman, historik 150 * 2.10.1870
Viktorin Šulc, architekt 150 * 9.10.1870
Adolf Loos, architekt 150 * 10.10.1870
Dagmar Hejdová, historička umění, archeoložka 100 * 18.10.1920
Jiří Kynčil, archivář, památkář 100 * 11.11.1920
Josef Mauder, sochař 100 † 15.11.1920
Antonín Hejna, archeolog 100 * 20.11.1920
František Antonín Thun-Hohenstein, mecenáš, historik umění, památkář 150 † 22.11.1870
Jiří Kostka, historik umění, památkář 100 * 29.12.1920

*

© Jan Sommer, 20200402

2020/04/02 Posted by | dějiny památkové péče, personálie | | Napsat komentář

   

INHH

International Network for the History of Hospitals

New Futures for Replicas

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Eglises de l'Oise

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Archives Portal Europe Blog

The history of Europe - just one click away

DĚJINY ŘÍMANŮ

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

https://www.zispotlight.de/

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Dr Sophie Hay

Just an archaeologist who lived in Rome

Umění a vizuální kultura renesance a baroka ve střední Evropě

Blog Centra pro studium raného novověku | Seminář dějin umění, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Blog der Bayerischen Schlösserverwaltung

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Héritages

La culture pour les jeunes et par les jeunes

http://www.asor.org/

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

The official Battle of Wisby blog

The Battle of Wisby 2013 3/8 - 11/8

Docomomo International

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

CRAACE

Continuity/Rupture: Art and Architecture in Central Europe 1918-1939

John Fiske Antiquing

Foraging in the History of Everyday Life

Medieval Histories

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

London Churches in photographs

See all the Anglican, Catholic and Orthodox church buildings in Greater London

Arbeitskreis für Hausforschung

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.