Česká placka

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Zrestaurování – pojem prosazující se do památkové komunikace

Podle jazykových pomůcek je „restaurování“ doplněné předponou „z“ „dokonavou“ formou základního výrazu. Tedy „restaurovat“ znamená odborně opravovat/obnovovat památku v obecné rovině, nebo tuto činnost vykonávat právě v daném okamžiku nebo období. Pokud jde o památku po provedení restaurátorské činnosti, lze o ní z hlediska jazykových zásad říci, že je „zrestaurovaná“. Do jisté míry srozumitelně to vypovídá zpravidla o tom, že nějaký předmět prošel restaurátorským zásahem a jeho restaurování bylo zdárně ukončeno.

Termín je běžně používán jak restaurátory, tak i vlastníky památek i odbornými pracovníky památkové péče, i když se mu v oficiální komunikaci stále spíše vyhýbají.

Slovo je registrováno v Pravidlech českého pravopisu. Bez výkladu s ním pracuje Internetová jazyková příručka ÚJČ AV ČR. Slovník spisovné češtiny jej vede jako běžný dokonavý tvar k „restaurovat“.

Pojem známe i z realitních či aukčních webů, kde má zjevně svědčit o tom, že nový majitel nabízenou stavbu či kýžené výtvarné dílo obdrží ve stavu odpovídající historicitě, ale i potřebám současného užití (bez poškození užíváním či korozí, bez estetických závad apod.).

Přesto není slovo s touto předponou zřejmě vždy plně vyhovující. Může o tom svědčit i to, že v památkovém zákonu se vlastně mluví jen o „provedení restaurování“ jako o jedné z variant památkového zásahu, směřujícího k záchraně a dalšímu uchování památky, přičemž restaurování je stanoveno jako postup, který se používá při „obnově“ výtvarných děl nebo uměleckořemeslných prací, kterou mohou provádět jen lidé s uděleným povolením, v dnešním žargónu licencí.

V památkovém zákonu se objevuje výhradně „nedokonavá“ forma restaurování. Především jde o §14, mj. definující pojmy v souvislostech obnovy památek.

V odst. 1: Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen „obnova“), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu.

V odst. 8 se pak určuje, čeho se restaurování týká a kdo se jím smí zabývat: Obnovu kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi (dále jen „restaurování“), mohou provádět fyzické osoby na základě povolení vydaného podle § 14a, přičemž restaurováním se rozumí souhrn specifických výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu.

V přílohách k dokumentaci žádosti o povolení k restaurování se opět mluví jen o restaurátorské činnosti či o provedeném restaurátorském zásahu.

Logicky je tomu podobně na webu Národní památkového ústavu v sekci přinášející informace pro vlastníky památek zamýšlející jejich opravu (verif. 20150815). Zde jsou vcelku úzkostlivě přebírány formulace z PZ a jsou pro orientaci čtenáře stručně komentovány, takže se s pojmem „zrestaurované“ památky nesetkáme.

V podobném duchu také český překlad evropské normy ČSN EN 15898, Ochrana kulturního dědictví – Základní obecné termíny a definice, mluví o restaurování jako o „činnosti aplikované na stabilizovaný objekt s cílem zvýšit jeho hodnotu, srozumitelnost a/nebo využitelnost, která respektuje význam daného objektu i materiály a technologie, kterými byl zhotoven“. Nakonec tak podobně jako u termínu „zhotovení“ lze zřejmě očekávat pochopitelnost podobně vytvořeného „zrestaurování“. I když asi nedojde hned tak k podobnému přijetí výrazu „zkonzervování“ pro výsledek „konzervování“ či konzervace (což je něco jiného, než „zakonzervování“).

Lze tedy mít za to, že užití „dokonavého“ tvaru „zrestaurování“ památek patří spíše do slangu památkářské praxe. Pro svou zkratkovitost, ale přitom i relativní přesnost se zřejmě stává oblíbenějším mezi novináři. Zatímco pečlivější odborná formulace dosud většinou zní např. „památka je po restaurátorském zásahu“, protože se zpravidla pisatel snaží vyhnout např. zkrácení typu „památka je restaurovaná“ (jelikož je nejednoznačný a neumožňuje určit, jestli už je ve stavu po restaurování, nebo restaurování právě probíhá), je vlastně výraz, že „památka je zrestaurovaná“ při maximální stručnosti pro domluvu vcelku jednoznačný – sděluje, že restaurátorský zásah již proběhl.

Proto lze důvodně předpokládat, že se tento výraz i do odborné komunikace více prosadí, přiměřeně tomu, jak budou i odborníci postupně méně citliví na často mírně „pejorativní“ vyznění předpony „z“ v řadě případů charakterizujících různé nezdary apod. (zmrvit, zprasit, znešvařit, zohavit, znectít, znechutit). Zatímco spíše méně výrazné jsou pozitivní případy (zušlechtit, zohlednit, zkrášlit, zúřadovat, zdokumentovat). Určité pochybnosti mohou vznikat i pro možné dále generované obsahové příbuznosti slov typu restaurování – zrestaurovávání.

(Pozn.: Vlastně jsem se k tomuto termínu vrátil, když jsem nedávno kdesi četl o dalším vývojovém postupu jazyka kolem oprav památek docíleného označením památky po rekonstrukci jako „zrekonstruované„. Tím, jak z důvodů asi převážně mimopamátkových citelně roste zájem části masových médií o památky, lze se podobného vývoje v dalších případech také nadít.)

Pár příkladů

  • Zrestaurovaná mramorová lavice v Jeseníku stojí v areálu místních lázní // 5.6.2015 // …dílo, které vstalo doslova z popela… V roce 2010 dílu hrozil zánik. Město se rozhodlo nechat lavici zrestaurovat… podařil se jim opravdový zázrak, když torzu díla navrátili původní vzhled.
  • Klenot Hané Cholinská madona je zrestaurovaná // 7.12.2010 // Vzácná soška… prošla rukama restaurátorky… se ujala restaurátorských prací. Ty spočívaly zejména v upevnění rozpadlých kousků polychromie a ve speciálním nátěru sošky.
  • Zrestaurovaná vila Tugendhat přivítala první hosty // 29.2.2012 // …Skončila tak rozsáhlá památková obnova, čímž se zastavilo letité chátrání památky UNESCO. Na restaurování vily se podíleli památkáři i další specialisté z Česka i zahraničí, práce přišly na 156 milionů korun. Výsledek rekonstrukce dnes mohli na místě ocenit…
  • Zrestaurovat – rodinná firma zabývající se především restaurováním knih, listin, papíru, textilu… //  verif. 20150815 // … rodina licencovaných restaurátorů, která se zabývá restaurováním papíru, knižní vazby a dokumentů…
  • Zrestaurovaný čtyřramenný kandelábr //  verif. 20150815 // V dalším textu od restaurátora se však již mluví jen o provedeném restaurování apod., případně o tom, že kandelábr byl restaurován.

2015/08/16 Posted by | Uncategorized | | 1 komentář

   

Eglises de l'Oise

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Archives Portal Europe Blog

The history of Europe - just one click away

DĚJINY ŘÍMANŮ

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

https://www.zispotlight.de/

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Dr Sophie Hay

Just an archaeologist who lived in Rome

Umění a vizuální kultura renesance a baroka ve střední Evropě

Blog Centra pro studium raného novověku | Seminář dějin umění, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Blog der Bayerischen Schlösserverwaltung

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Héritages

La culture pour les jeunes et par les jeunes

http://www.asor.org/

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

The official Battle of Wisby blog

The Battle of Wisby 2013 3/8 - 11/8

Docomomo International

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

CRAACE

Continuity/Rupture: Art and Architecture in Central Europe 1918-1939

John Fiske Antiquing

Foraging in the History of Everyday Life

Medieval Histories

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

London Churches in photographs

See all the Anglican, Catholic and Orthodox church buildings in Greater London

Arbeitskreis für Hausforschung

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

cesare griffa

architetto

the incluseum

Inclusion | Museums

Spitalfields Life

In the midst of life I woke to find myself living in an old house beside Brick Lane in the East End of London