Česká placka

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Gotický konzolový baldachýn jako maketa členité architektonické struktury

Vcelku obecně je přijímán názor, že zejména gotické baldachýny nad sochami jsou napodobeninami, resp. zdrobnělinami staveb sakrálního charakteru, resp. jejich symboly. Šlo přitom o snahu architektonicky maximálně zdůraznit to, co bylo pod baldachýnem umístěno či zpodobněno. Mohlo se jednat o oltáře, sedadla významných osob či trůny, hroby či relikviáře, sochy, symbolizující světce, samozřejmě také procesní baldachýny, nesené nad biskupy či relikviemi světců apod. Baldachýny svými rozměry pokrývají celou škálu uměleckořemeslných produktů – od šperků či monstrancí až po bohatě zdobené přístřešky nad oltáři nebo monumentálními hrobkami; jako „zvětšeninu“ baldachýnu lze naopak chápat i celé centrální kaple či závěry katedrál (byť vyzdobené baldachýny nad sochami včleněnými do přípor či ostění portálů). RDK.

V oboru gotické architektury je velmi frekventovaným příkladem polygonální baldachýn osazený jako konzola ve zdivu nad sochou, nějak včleněnou do architektonické struktury stavby. Obvykle má centrální půdorys, v souladu s komponováním gotických staveb se zpravidla jedná o polygon (nejčastěji je půdorys šesti- či osmiúhelníkový, podle konkrétního umístění může být mírně půdorysně stlačený). „Interiér“ baldachýnu je nejčastěji zaklenut drobnou klenbičkou, obvykle s reliéfně naznačenými žebry a drobným svorníčkem ve vrcholu.

Raně gotické baldachýny měly většinou podobu členitého stupňovitého zastřešení s výraznější střední bání či věžičkou, doplněnou vížkami v nárožích.

Pozdně gotická hvězdobá klenbička baldachýnu nad sochou v kapli na Křivoklátě

Od příchodu poklasické gotiky se tvarosloví výrazně zjemnilo. Drobné klenbičky záhy přijímaly jemnější hvězdové vzorce, hrotité obloučky bočních stran vyplnily krajky kružbiček, nad nimiž se vztyčily vimperky, opět s kružbami, mnohdy prolamovanými. Nároží byla zvýrazněna pilířky s fiálami, které často sloužily jako základna opěrných obloučků, vzpírajících hranolovitý nástavec. Slohový vývoj těchto drobných prvků nejednou předbíhal setrvačnější stavební produkci.

Podoba baldachýnů bývá v literatuře shrnuta pod zjednodušené charakteristiky o zdrobnělé architektuře. Obvykle to zřejmě platí, i když asi zatím je přeci jenom podceněna ruka projektanta těchto architektonických „hříček“. Je pravděpodobné, že se sochaři spolupracovali architekti, kteří nutně museli plánovat celý rozvrh stavbiček ve vazbě na komplexní strukturu celé budovy. Lze mít za to, že právě takové detaily s nutným vypracováním často složité architektonické kompozice patřily k úkolům „parléřů“, špičkových příslušníků huti, případně jejich specializovaných pomocníků.

Míra souvislosti architektonické struktury s „velkou“ architekturou byla asi různá, protože u sochařsky vytvářené drobné modelace architektonických prvků nepochybně docházelo k různým zjednodušením, která by u velké stavby mohla vyvolávat geometrické závady, anebo i statické problémy.

Huesca, katedrála, střední část tympanonu hlavního portálu

Huesca, katedrála, střední část tympanonu hlavního portálu

Můžeme však najít i zajímavý doklad náročného geometrického rozvrhu, svědčícího o velmi precizní orientaci v projektování složitých struktur gotických sakrálních staveb. Jistě nebyl ojedinělý, ale stojí za to ukázat si na něm některé jevy, obvykle vzhledem k finálnímu opracování prvků neidentifikovatelné.

K zajímavým gotickým stavbám na iberském poloostrově patří katedrála v Huesce. V prvních dvou desetiletích budovali západní průčelí s dvojicí portálů podle projektu Guillema Inglése. Na plochém tympanonu vstupu (který přitom pozoruhodným přímkovým záklenkem portálu navazuje spíše na domácí praxi) hlavní lodi bazilikálního trojlodí je uprostřed hrotitě zaklenutého pole umístěna socha stojící Madony s dítětem. Nad ní z plochy tympanonu konzolovitě vystupuje výrazný baldachýn, odpovídající výše uvedené charakteristice – jedná se o zdrobnělou architekturu. Ta je však mimořádně členitá. Oproti běžným centrálním šesti či osmibokým útvarům, jaké jsou umístěny i nad sochami apoštolů a dalšími v ostění téhož portálu, má podobu ochozového chóru s ne zcela obvyklým rozmístěním klenebních podpor a utvářením kleneb. Mohlo by se zdát, že tato atypičnost by mohla vzniknout při vypracovávání baldachýnu sochařem, méně zběhlým v projektování staveb. Ovšem na spodních „ložných“ plochách výběhů arkád a kleneb nad neexistujícími mezilodními pilíři se zachovalo rýsování, nasvědčující jednak postupu kameníkovy práce (kdy si logicky na plochách kamene v průběhu opracovávání rozkresloval důležité kompoziční prvky), jednak tomu, že půdorys kreslil skutečně architekt způsobem odpovídajícím práci na běžném projektu velké stavby.

Huesca, katedrála, baldachýn v tympanonu hlavního portálu

Huesca, katedrála, baldachýn v tympanonu hlavního portálu

Na ložných plochách „pilířů“ jsou totiž rysky, vyznačující směry klenebních žeber, jež se ovšem neprotínají v jediném bodě uprostřed ložných ploch, ale v dvou rozdílných průsečících. To je celkem podstatný detail, protože svědčí o dokonalé orientaci v problematice komponování kleneb – reálně totiž bylo směřování žeber do jednoho středu uprostřed sloupu či pilíře celkem vzácné. To stojí za to si uvědomit v souvislosti se zjednodušenými čárovými půdorysnými schématy staveb, běžnými uměleckohistorické literatuře, z nichž jsou pak začasté vyvozovány i úvahy o poměrech mezi jednotlivými velikostmi klenebních polí, šířkami lodí, rozestupy podpor apod. Většina takových zjednodušení je z principu nepravdivá, až zavádějící. To ovšem platí např. i pro schémata kružbových obrazců oken apod. Jistě je třeba s takovými schématy pracovat, ale s vědomím dopadů, které taková zjednodušení mají.

Huesca, katedrála, detail rýsování na spodních plochách výběhů klenbiček baldachýnu v tympanonu západního portálu

Huesca, katedrála, detail rýsování na spodních plochách výběhů klenbiček baldachýnu v tympanonu západního portálu

Komentovaný baldachýn představuje i výškově dokonale vypracovanou strukturu s vimperky nad okenními otvory a s opěrnými oblouky vzpínajícími se k vysokému chóru. Zde se setkáváme s určitým nutným zjednodušením ve srovnání s velkou reálnou budovou, neboť klenba hlavní lodi chóru výškou odpovídá bočním lodím a nepřesahuje do bazilikální nástavby.

Získali jsme tak určité poučení o vytváření baldachýnů nad gotickými sochami v kostelích i o úloze, kterou přitom museli sehrávat architekti dobře obeznámení s komponováním složitých komplexních staveb. I když musíme hodnocení samozřejmě provádět vždy opatrně, s vědomím častějších zjednodušení, když tento případ asi přeci jenom svědčí o ambicích i schopnostech přesahujících obvyklý standard kamenické zdatnosti.

Křivoklát, hradní kaple, baldachýn s klenbičkou s „visutým svočníčkem“, s patrným orýsováním na spodní ploše výběhu klenbičky

Gotické konzolové baldachýny jsou jedním z dílčích, ale velmi charakteristických dokladů neobyčejně pozoruhodného systému projektování v různých měřítkách modulárně odvozovaných od vytýčení stometrových dómů až po detaily členění sanktuárií s detaily o velikosti zlomků palce…

2015/06/22 - Posted by | architektura

Zatím nemáte žádné komentáře.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Archeo Kyrgyz

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Les Cahiers du Mont d'Or

Ecrits et recherches sur le patrimoine du Mont d'Or lyonnais...

Colectivo A Rula

Asociación Cultural Colectivo a Rula

Comments for Projekt Forlǫg

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Collective Intelligence

Creating places where people can flourish

EAHN | Site-Wide Activity

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Bridging Eurasia

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

190 Jahre DAI

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

biblonia

a medievalist's blog about reading, writing and the impact of books from ancient times to the digital age

CNRS Le journal

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Restauratoren Blog

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Interpretace - AKTUALITY

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Baukunstarchiv NRW

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

moderneREGIONAL

Online-Magazin zur Architekturmoderne

Savoirs d’Histoire

« Il faut savoir s'instruire dans la gaieté. Le savoir triste est un savoir mort. » (Voltaire)

Actuel Moyen Âge

L'Histoire continue

LA CHARPENTE DES DEUX OURS

Le Trait de charpente mais pas seulement...

Blog – 3AS poradna

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.