Česká placka

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Bavorské Denkmalpflege Informationen Nr. 159, November 2014

http://www.blfd.bayern.de/medien/denkmalpflege-informationen_159.pdf

Nové písmo, 3 sloupce, více obrázků… Snad to pomůže oslovit větší okruh čtenářů… Přicházejí i kulinářské památky. Každopádně obsah zůstává přepestrý…

Denkmalpflege Informationen, Nr. 159, November 2014

Denkmalpflege Informationen, Nr. 159, November 2014

Tradiční svědomití čtenáři si samozřejmě zvykneme a budeme nadále vděční za on-line zpřístupnění.

Úvodní recenze rakouské základní příručky památkové péče je poněkud břitká a vysvětluje, proč podobný souhrn není v Bavorsku a v Německu obecně potřeba. Každopádně u nás by něco podobného bylo zřejmě přínosem. Odkazuje přitom na fakt, že bavorský památkový úřad dlouhodobě a opakovaně vydává Arbeitsblätter. To je zřejmě vynikající řešení (jednotlivým tématům jsou věnovány samostatné listy či sešity, podle ústního sdělení vkládané do pořadačů a distribuované na obce apod. potřebná místa); mj. umožňuje jinak nedosažitelnou možnost vytvářet nové listy podle aktuální potřeby. Z našeho hlediska je ovšem poměr výrazně ve prospěch Rakouska, jelikož bavorské pracovní listy nejsou dostupné elektronickou cestou! Věřme, že se toto bude měnit, protože je to do jisté míry i v rozporu s výklady o rozvoji komunikace s veřejností, jak o ní mluví v úvodním sloupečku generální konzervátor (ředitel) Mathias Pfeil. (Osobně jsem se kdysi pokoušel různými cestami aspoň ukázkové listy získat, případně nějaké jednoduché orientační reprodukce, ale nezdařilo se. Mohl jsem mít trochu smůlu, ale rozhodně jsem nepociťoval nějakou snahu mému zájmu vyjít vstříc.)

Myslím, že rakouské „standardy“ památkové péče jsou rozhodně inspirativní, a to i z hlediska metody zpracování členité problematiky ochrany kulturního dědictví, do kterého jsou pojímány stále nové sorty artefaktů.

Pozornosti se v DI tradičně dostává

  • archeologii (nejstarší dosud nalezený prehistorický pohřeb v Mnichově)
  • válečným ztrátám (Norimberk)
  • městům, zámkům, parkům
  • technickým památkám (mlýny, hornictví)
  • sochařským dílům (Bertel Thorvaldsen v Mnichově)
  • méně tradičním památkám (sportoviště)
  • památkovým ztrátám i úspěchům
  • metodickým otázkám (jak nejsprávněji restaurovat barevné povrchy soch, vyzdvižení cenného archeologického nálezu)
  • informačním systémům (památkový atlas – GIS; popis funkcí; přínos pro ochranu archeologických památek)

Zvýšené pozornosti se zřejmě neunikají památkově-společenské události, jako je Den otevřených památek (takové akce „otevírání“ zatím u nás v podobném rozsahu chybějí, takže se památkáři stále více zapojují do akcí mezinárodních – MDPS, EHD… /obstarávaných ovšem hlavně Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska/ – letos i Mezinárodní den archeologie).

Tradičně se (na rozdíl od nás) bavorští památkáři věnují osobním zprávám. Podobně jsou svědomitě shromážděny referáty z konferencí a jiných odborných setkání. Ve stručnosti jsou shrnuty i teze veřejných přednášek a obsah vydaných publikací.

Vedle tradičních majestátních Ročenek jsou DI stále podrobnou a živou kronikou památkové péče i našich sousedů.

2014/12/21 Posted by | publikace | | Napsat komentář

Sociální sítě jako součást komplexního památkového informačního systému

English Heritage patří z mnoha hledisek k vůdčím institucím památkové péče ve světě. V mezinárodním měřítku se to mj. projevuje např. velkým podílem zejména na přípravách megaportálu Europeana. V národním pak nepřeberným množstvím vzdělávacích, propagačních, komunitních, zákonodárných či metodických aktivit. Na internetu kromě impozantního webu (u nás ovšem mnohdy představujícího vzor přehledného webu – úplně to ale nelze takto říci, protože web je obrovitý; nicméně je zřejmé, že se jeho přehledností a aktuálností i technickým rozvojem stále někdo kompetentní zabývá).

Dlouhodobě se EH uplatňuje i na řadě „sociálních sítí“, protože je to efektivní nástroj komunikace s částí obecenstva. Na stránkách se to projevuje na dolním okraji stránky řádkou značek sítí (+ odkazu na RSS odběr aktualizací webu).

EH na sociálních sítích...

EH na sociálních sítích…

Je zřejmé, že i tyto nástroje jsou kompetentně editovány, takže se nějaký „lidočas“ na jejich správu vynakládá.

V našich podmínkách již bylo také mnoho v těchto směrech podniknuto, o čem by asi stálo za to se zmínit. Nicméně se to zatím obdobným upozorněním na případné spojení s památkáři těmito cestami na webu památkářů neprojevuje. Může to souviset i s tím, že vývoj je dosud velmi hektický a např. na FB je stránek prezentujících památkáře řada desítek…

Možná, když si klikneme na ty anglické, budeme se i my moci začít věnovat úvaze o dohodě mezi zatím většinou trochu živelně působícími zakladateli a správci stránek – v tom samozřejmě není ani stín despektu, protože je jasné, že se většinou jedná o nadšeneckou aktivitu, nejednou i ne zcela chválenou… Přesto přínosnou a hodnou ocenění.

Pak si možná najde i na webu naší památkové péče místo řádka s odkazy na „sociální“ prezentace…

2014/12/21 Posted by | památky v médiích, PR | | Napsat komentář

Inovované vyhledávání v databázi německého archeologického ústavu Arachne

Uvádí se, že se jedná o beta verzi (zde není automaticky nabízena zkrácená permanentní adresa – tak si ji musíme vyrobit ručně: ZDE)

Výsledek je ale vysoce funkční. Nová rozšíření se týkají především různých možností sortování (místo nálezu, místo uložení, typologie, chronologie, ikonografie…).

Předchozí stav systému nemám uložen v paměti, a také tento jsem zhlédl zběžně. Nicméně lze konstatovat značné přínosy v „otevřenosti“ systému v tom smyslu, že jsou nabízené různé tématické „předvýběry“ v podobě „kategorií“ (chronologie, lokalizace, typologie…), které umožňují dohledat něco k určitým základním kritériím zejména novému tazateli.

Takové systémy jsou logicky vyvíjeny vždy po delší dobu, což obvykle nějak vede k určitému zapouzdření autorského týmu, a tím k hypertrofii nějak specifických uspořádání vyhledávání (samozřejmě chce každý vývojář dojít k tomu nejlepšímu výsledku a všechny svou nápaditostí oslovit) a preferování určitých témat. To lze nejlépe testovat na některých okrajových typech dotazů.

U dokumentu nalezneme také odkaz na terminologický slovník (kde by se snad hodilo mít i vybraný instruktivní obrázek). Ale opět je nabídnut permalink. (Nicméně nejsou termíny úplně spojovány do kategorií a nejsou v plné míře nabízeny nadřazené „rozcestníky“ – zde třeba typy líců zdiva – či nižší úrovně /materiál, formy prvků/.)

Odtud je možné přejít k zobrazení příslušných příkladů, i když ty zřejmě nejsou nijak tříděné, takže při větším počtu položek nemusí být snadné se ve výběru orientovat. Lze však výběr upřesňovat (místo objektu apod.). Zoomování obrázků zřejmě vyžaduje registraci, což je asi rozumné omezení (i když v některých prohlížečích je to momentálně hlášeno jen jako chyba databáze).

Setkáme se i s velmi speciálními filtry, jako je „nedokončenost“ – zde nedokončené sloupové hlavice (ale nenabídne se permalink, jen adresa výběru ke skopírování). Příklad jedné z hlavic.

Filtrace je možné v překvapivém rozsahu kontrolovat (doplňovat, odstraňovat), přičemž navigace (na velkém monitoru) poskytuje vynikající přehled o aktuálním nastavení.

Rozhodně by si měli prohlédnout zpracovatelé a zpřístupňovatelé databází všeho druhu…

Málokdy se nabízí takový obsáhlý zdroj informací způsobem, jenž by uživateli poskytoval takovou jistotu o tom, kde se nachází, kam může dále postupovat v třídění, kudy se vrátit apod. Pro další šíření slávy Arachne by se snad mohla hodit jen nabídka kódu pro „embeding“ položky např. do tohoto blogu a snad zobrazování „cest“ k příslušné položce (opět by to podpořilo vyhledávání souvisejících dokumentů).

Popisy předmětů jsou různě obsáhlé, což je nepochybně správnější, než vynucovat zpřístupnění až po kompletaci o údaje, které jsou pro řadu lidí stejně jen pomocného významu. Některé položky vlastně fungují jen jako propojení na další IS, což je jistě správné v situaci, kdy (dosud?) neexistuje všeobecná dohoda a spolupráce.

Výtečně uspořádaný je i mapový přístup, ve kterém je rovněž možné pracovat s filtry.

Náhledy obrázků jsou překryté vodoznaky, ale ty jsou velmi nekontrastní a při orientační prohlídce neruší (někde možná nejsou vůbec – možná to souvisí s příslušnou licencí, což by bylo správnější, nežli plošné pokažení obrázků).

Při sledování některých externích odkazů v navazujících systémech DA se ovšem přehlednost může ztrácet, ale vždy se nějaká data najdou…

Celé zobrazení stránek se plynule přizpůsobuje velikosti okna prohlížeče (responsivní design).

Trochu v nejistotě se ocitáme při „tradičním“ testovacím dotazu „Lapidárium“, se kterým většinou zápolí muzejní systémy. Zpracovatelům totiž většinou není při vytváření jednotlivých položek úplně jasné, jestli zařazovat všechno, co je uloženo v nějakém lapidáriu, nebo obecnější dokumenty (např. celkové foto interiéru lapidária). Např.

Na druhé straně nás rozcestník gazetteer může propojit na databáze dalších institucí (systémy roky budované v souvislostech projektu STOA apod.).

„Klíčová slova“ ve výpisech nejsou aktivní (alespoň v těch případech, které jsem natrefil; tam, kde je odkaz na slovník, je umístěna mimo text).

Patrně nejsou obecně dostupná „metadata“ (tedy např. u reprodukce historické fotografie popis snímku samotného).

Nevidím možnost komentovat objekty – pokud by existovala po registraci, bylo by vhodné na to upozornit i neregistrované uživatele.

Pro určité typy sledování je vhodné, když systém umožňuje chronologické sledování aktualizací. Zde záznamy v uživatelském zobrazení zřejmě nejsou datované. Řazení výsledků je možné nastavit podle ID vzestupně/sestupně. Není ale jasné, jestli čísla odpovídají pořadí vložení položek.

Základní orientaci dobře poslouží přehledné FAQ’s.

Nelze než dát 5* a všem doporučit – mj. např. tam, kde se chystají nějaké památkové katalogy ajv.

2014/12/21 Posted by | dostupnost dat, evidence památek | , | Napsat komentář

   

DĚJINY ŘÍMANŮ

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Das ZI aus dem Homeoffice

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Dr Sophie Hay

Just an archaeologist who lived in Rome

Umění a vizuální kultura renesance a baroka ve střední Evropě

Blog Centra pro studium raného novověku | Seminář dějin umění, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Blog der Bayerischen Schlösserverwaltung

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Héritages

La culture pour les jeunes et par les jeunes

http://www.asor.org/

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

The official Battle of Wisby blog

The Battle of Wisby 2013 3/8 - 11/8

Docomomo International

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

CRAACE

Continuity/Rupture: Art and Architecture in Central Europe 1918-1939

John Fiske Antiquing

Foraging in the History of Everyday Life

Medieval Histories

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

London Churches in photographs

See all the Anglican, Catholic and Orthodox church buildings in Greater London

Arbeitskreis für Hausforschung

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

cesare griffa

architetto

the incluseum

Inclusion | Museums

Spitalfields Life

In the midst of life I woke to find myself living in an old house beside Brick Lane in the East End of London

Museum and the City

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

The Bunget Arts & Culture

the propaganda of art and history