Česká placka

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Dilemata OPD – 1. Kapacity

Toto téma nemá být v daném kontextu první v pořadí, ale praktickým významem se jako první vnucuje. A vlastně také navozuje všechny související problémy, i když je zase jimi podmíněno.

Z nich vyplývá, že žádné zvyklosti, zákony, vyhlášky, rutiny, metodiky, směrnice, doporučení apod. nepamatují na to, že je nutné v průběhu oprav (omítek, střech, podlah, elektroinstalací…) pomyslet (tedy z úředního hlediska vynutit) na průběžné sledování těch částí stavby, které jsou během zásahů jakéhokoliv druhu na moment či na delší dobu odhaleny, zpřístupněny ke zkoumání, anebo dokonce zcela zanikají. Jedinou výjimkou je metodika OPD, ale ta svou dikcí toto spíše navrhuje a jakoby nesměle ukazuje těm, kdo projeví z nějaké pohnutky o téma zájem. To je samozřejmě správné, protože vynucené postupy se stejně nedají plnit se zaujetím, které je pro OPD nutností. Čili metodika jaksi počítá s tím, že jednou bude sloužit prakticky na každé stavbě jako vodítko pro zaznamenání informací jak pro budoucí generace, tak pro srovnávací aj. výzkumy.

Jedna věc však zůstává i v metodice poněkud stranou podrobnějších rozborů či výminek. A to je právě otázka kapacitní náročnosti prací. Vlastně není ani nabídnuto pro základní představu srovnání… Kolik zdiv, dalších konstrukcí, omítek, architektonických článků apod. se jak podrobně zdokumentuje za jakou dobu. Asi je to tak správné i proto, že OPD si teprve nesměle získává pozici, takže nemůže pro sebe žádat až příliš a naznačovat, že pro kvalitní provedení by byly potřeba větší kapacity, než jaké zatím kdokoliv připustí jako únosné.

Přesto lze nastínit jakési vodítko srovnání. U archeologického výzkumu si dnes již prakticky nikdo nedovolí říci, že jeho kapacitní požadavky jsou nadbytečné. Sice se o nich diskutuje, ale i tak investoři strpí často nemalé náklady na to, aby místo zamýšlených stavebních prací zkoumalo 10 i více lidí několik měsíců a následně i více let výsledky výzkumu zpracovávala řada specialistů. Základem je ponětí o významu archeologie, jak je budováno už od školního dějepisu, projevující se nakonec i v tom, že archeologie si zasloužila paragrafy v zákonu o památkové péči.

Operativní výzkumy a dokumentace, ačkoliv se věnují stejné materii, tak nejsou „kalkulovány“ ani jako součást stavebních aj. zásahů do památek. Přitom by se měly stát nedílnou součástí každého zásahu, ať čistě technického a řemeslného (instalace elektrických vedení či plyno- nebo vodovodních potrubí), nebo vysoce odborného (restaurování, statické sondáže) či vědeckého (archeologie). Totižto by mělo jít o komplexní systém sběru vědomostí. To se zdá být logické. Ale naopak je na to třeba upozorňovat např. i proto, že samotní památkáři si tuto poznávací a dokumentační činnost jaksi osobují, čímž jakoby komplikují její začlenění do kýženého systému (i když příčiny tohoto stavu také mají svou logiku hlavně v tom, že památkář potřebuje intenzivně získávat poznatky z průběhu stavebních či jiných zásahů pro upřesnění regulativů.

Příkladem této disproporce může být připojený snímek. Ukazuje detail rozsáhlého archeologického výzkumu na ploše intenzivně zastavěné od středověku, přičemž během doby stavby opakovaně zanikaly a stále znovu se až do konce 19. století nahrazovaly novými. Demontáž nálezových situací trvala několik měsíců při dennodenním nasazení možná 5 i více lidí, s předpokladem následného několikaletého zpracování výsledků.

Zadání pro zpracovatele OPD se však v podobných případech týká jednoho dvou lidí po dva tři dny. S následným několikadenním vypracováním dokumentačního elaborátu. Přitom potenciálně je rozsah a význam dokumentovaných skutečností srovnatelný s archeologií. Samozřejmě sofistikované postupy archeologie vedou k zachycení řady podstatných skutečností významných i pro stavební historii, ale často i samotní archeologové poukazují na to, že stavební konstrukce nemusejí mít dost „nastudované“. Je nutné připomínat i případy, kdy se daří propojit SHP, archeologii, OPD, restaurátorský průzkum atd., ale ty jsou stále spíše vzácností. Nejde o výsledek systému.

Ideální by asi bylo vztáhnout poměrně velkorysé podmínky již prosazené pro archeologii i na ostatní metody výzkumu, resp. je spíše definovat jako jeden jednolitý a nedílný proces zkoumání, během kterého jsou jednotlivé disciplíny angažovány podle průběžně zjišťovaných a upřesňovaných potřeb. Zkoumaná materie je nedílná, a tak tomu musí co nejdříve být i s přístupy k výzkumným činnostem…

Beroun (BE), stav. parc. 296, Hrnčířská 1, Politických vězňů 4
Množství různorodých konstrukcí postupně doplňovaných a nahrazovaných během řady století intenzivně využívaného hospodářského objektu se vymyká možnostem zpracovat OPD se srovnatelnou podrobností jako archeologický výzkumu. A přece se nabízí určitá možnost – začlenit specialistu OPD do výzkumného týmu a nasadit jej v potřebných fázích výzkumu.

2013/11/04 Posted by | archeologie | , | Napsat komentář

   

Les Cahiers du Mont d'Or

Ecrits et recherches sur le patrimoine du Mont d'Or lyonnais...

Colectivo A Rula

Asociación Cultural Colectivo a Rula

Comments for Projekt Forlǫg

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Collective Intelligence

Creating places where people can flourish

EAHN | Site-Wide Activity

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Bridging Eurasia

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

190 Jahre DAI

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

biblonia

a medievalist's blog about reading, writing and the impact of books from ancient times to the digital age

CNRS Le journal

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Restauratoren Blog

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Interpretace - AKTUALITY

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Baukunstarchiv NRW

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

moderneREGIONAL

Online-Magazin zur Architekturmoderne

Savoirs d’Histoire

« Il faut savoir s'instruire dans la gaieté. Le savoir triste est un savoir mort. » (Voltaire)

Actuel Moyen Âge

L'Histoire continue

LA CHARPENTE DES DEUX OURS

Le Trait de charpente mais pas seulement...

Blog – 3AS poradna

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Décoder les églises et les châteaux

Les clefs pour visiter les monuments du Moyen Âge