Česká placka

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Valná hromada Sdružení pro stavebně-historický průzkum. K otázkám metodickým

Sdružení pro SHP, 26.2.2013, NTM, Praha

Zasloužené pozornosti se dostalo provozním a hospodářským otázkám, jakož i komplikacím doprovázejícím vydávání Svorníku.

Sdružení v uplynulém období opakovaně vybízelo MK k tomu, aby po zásluze v novém připravovaném Památkovém zákonu pamatovalo na zajištění realizace SHP v potřebných případech. MK zamýšlí průzkumníkům udílet oprávnění na základě ústních a písemných zkoušek. Jednání však aktuálně probíhají.

Na ochranu i zkoumání památek může mít dopad i aktuální projednávání novely Stavebního zákona. MMR zřejmě usiluje o redukci stavebních úřadů hlavně z důvodu úspor. Není pravděpodobné, že by se do vývoje dalo smysluplně zasáhnout. Proti změnám budou starostové.

Michal Panáček informoval o připravované letošní konferenci na téma „Historické zdivo“ v Roudnici nad Labem, 18.-21.6.2013. Záměrem je získat příspěvky ze všech oblastí souvisejících se vznikem zděné konstrukce (získávání a transport materiálu, technologie zdění, poruchy zdiva i jejich sanace) se zřetelem na období do poloviny 19. století. Některá související témata (hrázděné zdivo, povrchové úpravy…) budou spíše ponechána na další ročníky konferencí. Poplatek zůstává ve stejné výši (1700). Poplatek za jednodenní účast bude 700 Kč. Členové SPSHP a referující budou mít drobnou motivační slevu. Přípravný výbor – Michael Rykl, Michal Panáček, Michal Cihla. Výzva byla adresována případným zájemcům o aktivní účast ve smyslu domluvit se na tématickém „pokrytí“ celé široké problematiky i vyhledání vhodných referentů. Do 30.4.2013 je termín pro zasílání přihlášek příspěvků.

Již byla vytipována témata na budoucí konference. Vyzývají se členové i k dalším návrhům. Každodenní život (v podobě Odraz všedního života v historických stavbách bylo pak téma schváleno na rok 2014, vč. garanta Michaela Rykla). Mosty a komunikace. Roubení, hrázdění. Povrchové úpravy. Měšťanský dům. Návrhy budou vyvěšovány na webu. Diskutující se k tomu výrazně připojovali. (Na téma dostatečného předstihu vyhlašování …témat se dříve mluvilo opakovaně marně, takže to lze brát jako přelomový moment. I když mi pak bylo sděleno, že téma již bylo řečeno na loňské konferenci; nicméně zveřejněno pro ostatní obecenstvo je to až teď.)

František R. Václavík stručně shrnul průběh loňského workshopu na Lipnici. Do budoucna by byla snaha navázat tématy na záměry metodických prací v NPÚ. (Hartenberk, Vízmburk… Ještě se uvidí.)

Jiří Bláha připomněl akci krovové sekce – letní školu. Loni se konala na Českokrumlovsku a Vitorazsku. 14. ročník se bude konat v moravském a polském Slezsku s výjezdem na Slovensko. Uvažuje se např. o bazilice v Třebíči. Samostatná exkurze se konala do Vranova nad Dyjí (kostel a Sál předků – účastnilo se cca 50 lidí).

Vladislav Razím seznámil podrobněji se současným rozvojem vědeckého zkoumání v NPÚ. V loňském roce bylo zahájeno několik tříletých úkolů. Podrobněji pak představil úkol věnovaný zkoumání staveb. Bude vypracováno několik metodik „jak zkoumat stavby a jejich části“. NPÚ je ze zákona povinen tyto činnosti rozvíjet. Dochází se také ke shodě o tom, že je žádoucí vytvořit profesní standardy, definovat typy průzkumů, dojít k předvídatelnosti výsledků. Cílem je, aby metodiky byly certifikované ze strany MK. Nebude tedy možné označit jako SHP cokoliv.

Je to také příležitost zapojit do příprav mladé lidi, kteří budou realizovat testovací akce. Bude také možné realizovat průzkumy ohrožených památek.

Metodika komplexního SHP. Dosavadní metodika spíše popisuje výsledný elaborát, ale nespecifikuje činnosti, postup práce, jež jsou podmínkou kvalifikovaného výsledku. Schází též metodika archivního výzkumu. Kdokoliv se může aktivně či připomínkami zapojit. Letos by měl být dokončen rukopis k certifikaci. Garantem je Petr Macek, archivní části Pavel Zahradník.

Metodika měřické dokumentace. Garantem je Jan Veselý. Není žádné měřítko pro stanovení, co je zaměření stavby. Používají se velmi rozdílné technologie. Výsledky velmi často nejsou využitelné pro historické posouzení. (Dosti se hovořilo o různých příčinách nedostatečné kvality a rovnoměrnosti zaměřování historických staveb, přičemž dopadala tradičně kritika na geodety; k tomu ale lze podotknout, že např. na jednáních právě k tomuto tématu, jež jsem pořádal ještě na SÚPP, geodeti opakovaně zdůrazňovali nevyváženost požadavků ze strany památkářů a dožadovali se metodiky, na které byli ochotní se podílet – ing. Pavelka aj. Na téma však asi tehdy bylo nějak brzy…).

Metodika plošného výzkumu venkovských sídel. Garantuje Jan Pešta. Jde o velmi ohrožený druh památek. Přitom i výstupy systematických výzkumů NPÚ postrádají jednotné metodické zadání.

Plošný průzkum hospodářských dvorů. Tématu se celoživotně věnuje Jan Žižka.

Inventarizace architektonických prvků a dokumentace. Obstarávají František R. Václavík a Jakub Chaloupka. Často souvisí s OPD. Je potřebný jednotný přístup i v případě, kdy se jedná o méně detailní operativní záchranné akce.

Digitální a digitalizovaná fotodokumentace. Ladislav Bezděk.

Podrobnosti jsou v 1. a 2. čísle loňského ročníku Průzkumů památek (druhé číslo bude někdy v horizontu pár dní k dispozici).

Uskuteční se workshop především k metodice SHP.

Z diskuse vyplynulo, že by se SPSHP mělo zapojit, ale nemůže vytvářet podrobnější elaboráty, zvláště když práce jsou v určitém stupni pokročilosti.

Další diskusi by bylo vhodné vést nad určitou fází rozpracovanosti. Navrhovalo se, aby se zainteresovaní odborníci vč. členů SPSHP scházeli. Informace by měly být na webu NPÚ.

V. Razím podotkl, že byly otevřeně předloženy informace, a tím nabídnuta možnost aktivní spolupráce. To bude optimální i časově. Docházelo se pak k tomu, se bude usilovat o více méně neformální komunikaci.

Byly vyjadřovány určité obavy z reglementace. Metodika by přitom měla chránit autory kvalitních prací před ataky málo kvalitních konkurentů.

Padly i názory, že samotnému oboru chybí vnitřní metodická diskuse. Toto by k ní mohla být příležitost. Čili by možná mohlo SPSHP svolat metodické jednání.

(Na diskusi mě zaujala často dosti rázná kritika nedostatečné diskuse, či snad otevřenosti příprav metodik. Přitom ve skutečnosti a ve srovnání s řadou podobných záměrů je otevřený přístup prakticky vzorový a měl by být dávána za příklad. Připomnělo mi to, že již před lety v době příprav metodiky OPD byla na webu NPÚ vytvořena specifická složka, obsahující nejen základní informace, ale také jednotlivé fáze „draftů“, referáty o přípravných workshopech, diskusní příspěvky apod. Proto navrhuji postupovat nyní obdobně, i když pokud možno s propracovanějšími nastaveními struktury i vazeb mezi stránkami apod. Přitom lze upozornit na průběžné zpřístupňování konceptů, projektů, pracovních fází různých normativů apod. na webu English Heritage. Jde totiž o to, aby pracovní verze byly nejen předmětem diskuse, ale jaksi veřejné či oborové dohody – té se dosahuje např. i tím, že se s návrhy část potenciálních kritiků s obsahem seznámí a vlastně rovnou smíří. Čili má takové zpřístupnění význam i v případě, kdy není žádná připomínka získána!)

Celkem došlo k dohodě, že se místo snah o nějaké systémové komplikované řešení najde cesta k neformálním komunikacím zaměřeným věcně.

Další intenzivní diskusi vyvolal příspěvek Jiřího Bláhy, kritizující v zásadě nedostatečné zadávání SHP na základě odborných stanovisek NPÚ. K tomu zazněly velmi různorodé názory i zkušenosti z terénní či administrativní praxe. Hledali se viníci toho, že průzkumy nejsou ukládány investorům. Přetíženost referentů. Nedbání úřadů na názor NPÚ. Snaha nekomplikovat administrativní proces, a přitom snaha ulehčit situaci jinak vstřícnému vlastníkovi atd. (Připomnělo mi to vlastní kdysi předložený návrh řešení – vydání „katalogu“ průzkumů, ze kterého by se dle dané situace „vyškrtávaly“ ty, které nejsou potřebné, ale s tím, že toto redukování by muselo být relevantně zdůvodněno.)

Závěrem snad lze připomenout, že několikrát zazněl námět, aby se nad metodickými otázkami zájemci z řad SPSHP scházeli častěji, že roční perioda VH a jen kuloárové debaty na pár konferencích nejsou dostatečné.

Zde jsem se zabýval jen několika body programu.

2013/02/27 Posted by | metodiky, standardy | , | 1 komentář

   

Románico en Ribagorza

Inventario de las construcciones total o parcialmente de época románica de Ribagorza

de visu

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

stadtrandnotiz.de

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Systemic Approach to Architectural Performance

This is a blog of Systemic Approach to Architectural Performance design field. It disseminate and reports on academic and not for profit projects within this field.

Association française d’archéologie mérovingienne

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Kulturbaustellen

Restaurierung historischer Bauwerke - Beratung, Konzept, Betreuung

Curating Tomorrow, Henry McGhie

Think the future happens by accident? Think again. Curating Tomorrow helps apply the museum-based skill of curating to imagine, design and begin to create better futures.

Společnost ochránců památek ve východních Čechách

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

CIPA Heritage Documentation

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

CULTURAL HERITAGE CONSULTING

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

La Tutela del Patrimonio Culturale – Blog

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

INHH

International Network for the History of Hospitals

New Futures for Replicas

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Eglises de l'Oise

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Archives Portal Europe Blog

The history of Europe - just one click away

DĚJINY ŘÍMANŮ

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.